1. Tartu Ülikooli raamatukogu veebipoes (edaspidi: veebipood) kogutavate isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Ülikool (edaspidi: ülikool; registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu). Andmesubjektid, kelle isikuandmeid ülikool töötleb, on füüsilisest isikust kliendid.

2. Tartu Ülikooli raamatukogu töötleb veebipoes kliendi järgmisi isikuandmeid:
2.1. nimi, telefoninumber, aadress ja e-posti aadress. Nende isikuandmete töötlemine on vajalik tellimuste haldamiseks, sealhulgas klienditoe pakkumiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
2.2. ostude andmed (kuupäev, kaup ja kogus) ostetud kaupade ja teenuste ülevaadete koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
2.3. finantsandmed (nt pangakonto number) kliendile makse(te) tagastamiseks;
2.4. kliendi IP-aadress või teised võrguidentifikaatorid veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus
3.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on kliendiga sõlmitud müügileping.
3.2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus võib olla ka juriidilise kohustuse täitmine (näiteks raamatupidamislikud kohustused või tarbijavaidlus).
3.3. Lisaks võib isikuandmete töötlemise õiguslik alus olla kliendi nõusolek.

4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
4.1. Kui klient on valinud kohaletoimetamise viisiks Omniva või Itella smartpost pakiautomaadi, edastab ülikool kliendi nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi Omniva OÜ-le (registrikood 12670875) või Itella Estonia OÜ-le (registrikood 10891224). Teistele isikutele ülikool kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta ei edasta, välja arvatud juhul, kui seadusest ei tulene teistmoodi.
4.2. Tartu Ülikool edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale AS-ile SEB.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs
5.1. Isikuandmeid hoitakse ülikooli serverites.
5.2. Juurdepääs isikuandmetele on üksnes nendel ülikooli töötajatel, kelle tööülesanne on hallata veebipoodi, et lahendada selle kasutamisega seotud tehnilisi küsimusi ja pakkuda kliendituge.
5.3. Veebipoes on rakendatud asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
5.4. Ülikool edastab isikuandmeid veebipoe volitatud töötlejale (näiteks transporditeenuse pakkujale) veebipoe ja volitatud töötlejaga sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Säilitamine
Registreerunud kasutaja isikuandmeid (sh ostude andmed) säilitab ülikool seni, kuni selle kliendi kasutajakonto on aktiivne. Kliendil on võimalik paluda oma kasutajakonto sulgemist võttes ühendust veebipoe klienditoega e-posti aadressil raamatupood@utlib.ee. Kasutajakonto sulgemise korral kustutab ülikool veebipoest kõik kliendiga seotud isikuandmed. Nii registreerumata kui ka registreerunud kasutaja isikuandmeid säilitab ülikool tarbijavaidluste lahendamiseks ja raamatupidamiseks (sh ostu sooritamiseks veebipoodi sisestatud andmed) seitse aastat.

7. Õigused
Olenevalt isikuandmete töötlemise õiguslikust alusest on andmesubjektil õigus:
7.1. saada kinnitus selle kohta, kas ülikool töötleb tema isikuandmeid, ja tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega;
7.2. nõuda tema kohta kogutud ebaõigete isikuandmete parandamist ja mittetäielike isikuandmete täiendamist;
7.3. nõuda, et ülikool kustutaks põhjendamatu viivituseta tema isikuandmed, mille töötlemiseks ei ole ülikoolil enam õiguslikku alust või mida ülikoolil ei ole enam vaja eesmärgil, mille pärast ta on andmed kogunud või neid muul viisil töödelnud;
7.4. võtta igal ajal oma nõusolek tagasi juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust;
7.5. nõuda ülikoolilt oma isikuandmete töötlemise piiramist juhul, kui:
7.5.1. andmesubjekt on vaidlustanud isikuandmete õigsuse. Ülikool piirab töötlemise ajaks, mis võimaldab tal kontrollida isikuandmete õigsust;
7.5.2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle nende kustutamist;
7.5.3. ülikool ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
7.5.4. andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise kohta vastuväite. Ülikool piirab töötlemise seniks, kuni kontrollitakse, kas ülikooli õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused;
7.6. saada oma isikuandmed, mille ta on ülikoolile esitanud, ja edastada need teisele vastutavale töötlejale. Andmete ülekandmise õigus kehtib ainult nende isikuandmete kohta, mille andmesubjekt on ise ülikoolile edastanud ning mida ülikool töötleb automatiseeritult ja nõusoleku või lepingu alusel;
7.7. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, kui andmete töötlemise alus on õigustatud huvi või kui töötlemine on vajalik avalike ülesannete täitmiseks või avaliku huvi pärast.

8. Registreerunud kasutaja saab oma isikuandmetega tutvuda ning neid muuta ja parandada veebipoe kasutajaprofiilis. Registreerumata kasutaja saab oma isikuandmetega seotud õiguste kasutamiseks pöörduda veebipoe klienditoe poole. Kõigi küsimustega, mis on seotud isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti eelnimetatud õiguste kasutamisega, on andmesubjektil võimalik pöörduda ülikooli andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@ut.ee.

9. Kui klient on seisukohal, et viis, kuidas ülikool töötleb tema isikuandmeid, on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) või muu asutuse, eelkõige elu- või töökohajärgse pädeva järelevalveasutuse poole.

10. Veebipoes kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väikese mahuga andmefail, mis salvestatakse teie seadmesse veebipoe külastamisel, et võimaldada paremat kasutajakogemust. Veebipoes kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid:
10.1.1. seansiküpsised, mis on ajutised ja kustuvad kohe pärast veebilehitseja sulgemist. Veebipood kasutab seansiküpsiseid selleks, et tagada veebilehe korrektne toimimine ja mugavam kasutamine;
10.1.2. püsiküpsised, mis salvestuvad külastaja seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist. Veebipood kasutab püsiküpsiseid näiteks selleks, et tuvastada külastajad, kes on varem samal veebilehel käinud, ning jätta meelde nende tehtud valikud (eelnevalt ostukorvi lisatud tooted);
10.1.3. kolmandate isikute küpsised. Kolmandate isikute loodud küpsiseid kasutab veebipood veebilehe külastatavuse statistika tegemiseks, kasutades Google Analytics teenust.
10.2. Kui külastaja ei nõustu küpsiste kasutamisega, peab ta muutma oma veebilehitseja privaatsussätteid. Sellisel juhul võib tal olla veebipoe lehel pakutavatele teenustele ja funktsioonidele piiratud ligipääs.