Centum
  • Centum

Centum

3,00 €

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi Toimetised 9

Tallinn: Valgus, 1974

297 lk

Kogus
Otsas

Kogumik on pühendatud keeleteadlase Johannes Voldemar Veski 100. sünniaastapäevale,

sisaldab artikleid:

A. Univere. Kodumurde mõju J. V. Veski keelelisele tegevusele; R. Kull. Eesti õigekeelsussõnaraamat eile, täna ja homme; E. Vääri. Akadeemik J. V. Veski viimastest keelealastest mõtetest ja soovidest, M. Hint. J. V. Veski vaadetest foneetilisele süsteemipärasusele eesti kirjakeeles; A. Kask. J. V. Veski ja eesti kohanimede ortograafia fikseerimine. H. Meriste. J. V. Veski ja meie ajakirjanduskeel; R. Viidalepp. J. V. Veski kaastööd rahvaluulekogudes; R. Ritsing. J. V. Veski muusikalisest tegevusest; J. Mägiste. Keelemehe mälestuskilde keelemehest; D. Palgi. J. V. Veski "Eesti Kirjandust" toimetamas; E. Roos. Õpilasvahekorras J. V. Veskiga; R. Karelson. Ühist ja erinevat 'kasutama' ja 'tarvitama' tähenduses; P. Palmeos. Partiklitest 'järele', 'järel' ja 'järgi' eesti kirjakeeles; S. Vare. Ühest väikesearvulisest kohatuletiste rühmast eesti kirjakeeles; I. Kont. Sufiks '-nik' eesti keeles; R. Kasik. Tegevuse tulemuse väljendamine eesti keele derivatsioonisüsteemis; M. Must. Sõnadest 'iibama', 'iiveldama', 'iive' jt; S. Nigol. ala-tüvest arenenud prepositsioonidest eesti murretes; A. Kiindok. Sõnavaralisi märkmeid ühe ajaloolise romaani kohta; L. Treiman. Päritolult prantsuse keelega seotud sõnad eesti kirjakeeles 16.-17. sajandil; B. Brambat. K. A. Hermann eesti sõnavara rikastajana; A. Viires. Eesti hobuserakendi terminoloogia; J. Simm. Tõlkelisi külanimesid Setumaalt. P. Ariste. Vadja 'kalmolain', 'kalmolliin'; L. Rannut. Konditsionaallausest ja selle piirimaadest. T. Ojanurme. Johannes Voldemar Veski bibliograafia

 

Kõvas köites, väga hea seisund